به گزارش جهان، از جمله اینکه دبیر شورای نگهبان بیان میدارد که اگر من هم از دنیا بروم، جانشینانم هرگز این فرد را برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نخواهند کرد.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز از آیتالله جنتی -دبیر شورای نگهبان- نقل شده بود: مگر من مرده باشم که فلانی در انتخابات بعدی برای انتخابات ریاستجمهوری تأیید صلاحیت شود!