به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹۷/۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند "ج" و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء "ط" بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت ۳۸۸۵۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آئین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده یاد شده را تصویب کردند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۱ / ۱۳۹۱ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ ۳۰/۰۱ / ۱۳۹۱ توسط معاون اول رئیس جمهور به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

جزئیات آئین نامه اجرایی بند " ج " و تبصره(۲) ماده(۵۴) قانون خدمات کشوری به شرح ذیل است:

ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف - قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶

ب - دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٥) قانون

پ - شورا: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده(١١۶) قانون

ت - مدیران حرفه ای: مدیران دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف به استثنای مقامات موضوع ماده(٧١) قانون و مشاغل همتراز آنان.

ث- سامانه آموزش: سامانه اجرایی آموزشمدیران، موضوع ماده(٥۶) قانون

ماده ۲ - مدت دوره مدیریت حرفه ای چهار سال می باشد و تمدید آن در صورت حصول شرایط زیر بلامانع است:

الف - کسب حداقل هشتاد درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول دوره تصدی

ب - طی دوره‌های آموزشی موردنیاز در دوره تصدی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش

ج پیشنهاد مدیر بلافصل و تأیید مقام مافوق وی

ماده ۳ - تغییر سمت مدیران حرفه ای قبل از انقضای مدت تعیین شده در ماده(۲) با توجه به یکی از حالات و شرایط زیر مجاز است:

الف - ارتقا به پستهای مدیریتی بالاتر:

١ - سپری شدن حداقل دو سال از تصدی پست مدیریت در سطح فعلی

٢ - عدم تغییر رشته شغلی مدیر به واسطه ارتقا

٣ - طی دوره‌های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش

۴ - کسب حداقل هشتاد و پنج درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی.

ب - انتصاب به پست‌های هم سطح:

١ - موافقت مدیر مبتنی بر تغییر پست و انتصاب به پست هم سطح آن

٢ - سپری شدن حداقل یک سال از تصدی پست مدیریت فعلی

٣ - از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی

ج - عزل مدیر یا تنزل پست:

١ - براساس حکم قطعی مراجع قضایی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محکوم به تنزل مقام یا محروم از انتصاب به پست‌های مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.

٢ - دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.

٣ - فرد در طول چهار ماه پس از انتصاب، دوره‌های آموزشی بدون انتصاب را بدون عذر موجه طی نکرده باشد.

تبصره: در صورتی که عدم شرکت مدیر در آموزشهای بدو انتصاب و حین تصدی ناشی از فراهم نشدن شرایط آموزشی توسط دستگاه اجرایی باشد حداکثر یک دوره چهارماهه دیگر نیز برای طی دوره‌های آموزش بدو انتصاب برای وی تمدید می‌شود.

ماده ۴ - علاوه بر حالات و شرایط مندرج در ماده(٣) در صورت تحقق یکی از شرایط زیر نیز تغییر سمت مدیران حرفه‌ای بلامانع خواهد بود:

الف - درخواست کتبی مدیر با ارایه دلایل مؤثر و تأیید دلایل از سوی مقام پیشنهاددهنده پست و صادرکننده حکم.

ب - حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت

ج - واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون

ماده ۵ - دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت تقاضای مدیر حرفه‌ای، دلایل عزل، تنزل یا تغییر را به وی اعلام کنند.

ماده۶ - یکی از پست‌های مدیریتی مذکور در بندهای(د) و(ه) ماده(٧١) قانون با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه مربوط و تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تشکیلات تفصیلی آن دستگاه به عنوان پست ثابت تعیین می‌شود.

ماده ۷ - شرایط انتصاب به پست مدیریت ثابت در دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - فرد مورد نظر کارمند رسمی دستگاه اجرایی محل انتصاب باشد.

ب - دارای حداقل ده سال تجربه مفید و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه مربوط باشد.

ج - دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته‌های مدیریت یا یکی از مدارک تحصیلی مرتبط برای احراز تصدی پست موردنظر باشد.

تبصره - موارد مصوب شورا به شرایط مذکور در این ماده افزوده خواهد شد.

ماده ۸ - عزل متصدی پست ثابت موضوع ماده(٧) در صورت احراز یکی از شرایط زیر امکانپذیر خواهد بود:

الف - براساس حکم مراجع قضائی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ‌ فرد محکوم به تنزل مقام و یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.

ب - سه سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.

این تصویبنامه در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ توسط معاون اول رئیس جمهور به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.