به گزارش افکارنیوز به نقل از ایلنا، متن تکذیبه حسینیان بدین شرح است:


در بعضی از رسانهها از قول اینجانب نقل کرده بودند که آقای لاریجانی با اینجانب بر سر ریاست مجلس صحبت کرده است و شرایطی را نیز پیشنهاد کرده است. ضمنا در بعضی از محافل نیز افزودهاند که بین اینجانب و آقای لاریجانی بر سر ریاست مجلس مکاتبات و تعهدنامههایی صورت گرفته است. این مطالب نقل شده، جز شایعه هیچ اساس دیگری ندارد. نه آقای لاریجانی و نه نمایندهای از طرف ایشان تاکنون در مورد ریاست مجلس نهم با اینجانب نه صحبتی داشتهاند و نه مکاتبه و یا تعهدنامهای صورت گرفته است و هرگونه شایعهای را در این مورد به شدت تکذیب میکنم. امیدوارم دشمنیها موجب تهمتها نگردد و ساحت سیاست را به دروغ و شایعه آلوده ننماییم.