به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در اين جلسه همچنين طرح ملي آمادگي مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي در دريا و رودخانههاي قابل كشتيراني، اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي و پرداخت مابهالتفاوت به كارمندان مامور به ساير دستگاههاي اجرايي در صورت كاهش حقوق آنان پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد.

آييننامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها كه مهمترين اهداف و ويژگيهاي آن عبارتند از بهروزآوري و قانونمند كردن احداث بنادر اراضي مذكور، جلوگيري از موازيكاري ادارات و سازمانهاي مرتبط، تعيين مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، پيشبينيساز و كار لازم براي تاسيس هر نوع شهرك، ممنوعيت احداث بنا براي سكونت دائم در خارج از محدوده شهرهاي جديد، مسكوني و روستاها و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و تفويض اختيارات هيات وزيران در خصوص اصلاح و جايگزين آييننامه به وزراي عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري از ديگر مواردي بود كه پس از بحث و بررسي اعضاي هيات دولت تصويب شد.