به گزارش افکارنیوز، یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با مهر درباره موضع گیری های اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر بازنگری در تحریم نفت ایران، گفت: مناسبات بین المللی و سیاست خارجی کشورها با توجه به اهداف بلند مدت و تحت تأثیر متغیرهای کوتاه مدت تنظیم می شود.

وی اشااره به اینکه اتحادیه اروپا مجموعه ای از کشورهایی است که با نظام سرمایه داری و به صورت لیبرالی اداره می شوند، بیان کرد: این کشورها در مناسبات خود تنها منافع ملی را در نظر می گیرند و از ایدئولوژی خاصی پیروی نمی کنند.

مولایی با تأکید بر این امر که اتحادیه اروپا در مناسبات خود با ایران نیز بر اساس منافع ملی خود حرکت می کند، اظهار داشت: در شرایطی که پرونده هسته ای تحت تأثیر مقوله امنیت وجود دارد، روابط نیز کاهش پیدا می کند و بر اساس فشارهایی ک وارد می شود، مناسبات بر اساس همان چیزی که کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند هدایت می شود.

این کارشناس بین الملل خاطرنشان کرد: پالس های مثبتی که اکنون از سوی کشورهای غربی و اتحادیه اروپا نیز به منظور بازگشت به شرایط عادی در مناسبات با ایران ارسال می شود، به این معنی است که موانعی که باعثشده مناسبات از شرایط عادی خارج شود، برطرف و یا اینکه چشم اندازی برای رفع این موانع وجود دارد.

وی با بیان این مطلب که اتحادیه اروپا تمایل دارد که به شرایط پیش از تحریم ها بازگردد، گفت: این رویکرد یک حرکت تشویقی در مناسبات با ایران است.

مولایی همچنین درباره مذاکرات بغداد با توجه به رویکرد اخیر غربی ها، تصریح کرد: پیش بینی مذاکرات بغداد خیلی سخت است. این مناسبات و پرونده ایران از پیچیدگی ها و حساسیت های زیادی برخوردار است و به راحتی نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد.

کارشناس بین الملل تأکید کرد: نتیجه مذاکرات بغداد بستگی به این امر دارد که دو طرف تا چه اندازه از خود انعطاف نشان دهند و بازگشت به شرایط عادی تا چه اندازه برای طرفین مثمر ثمر باشد که بخواهند به صورت گام به گام به سمت مناسبات عادی حرکت کنند.