به گزارش افکارنیوز، حسن غفوريفرد در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه طبق بررسيهاي انجام شده وضعيت نيروگاه بوشهر مطلوب است، گفت: در حال حاضر ظرفيت نيروگاه بوشهر به ۷۵۰ مگاوات رسيده است كه پيشبيني ميشود اين نيروگاه پس از رسيدن به ظرفيت نهايي يعني حدود ۱۰۰۰ مگاوات قبل از پايان تابستان به بهرهبرداري برسد.

وي همچنين يادآور شد: طبق برنامه زمانبندي اعلام شده به مجلس قرار بود نيروگاه بوشهر ظرف يك سال به ظرفيت نهايي توليد برسد كه از اين مدت حدود ۴ ماه باقي مانده است از اين رو بنده مطمئنم نيروگاه بوشهر تا تابستان به بهرهداري كامل ميرسد.