روزنامه جوان در واکنش به اقدام روزنامه ایران نوشت: در حالی که خانم امینزاده پس از انتشار گفت وگویی از وی در روزنامه دولت اظهار میدارد که خبرنگار مربوطه این مصاحبه را برای انتشار در روزنامه جوان با وی انجام داده بوده است، روزنامه جوان تأکید میکند که هیچگونه سفارشی به خبرنگاران ثابت و یا حقالتحریر خود برای انجام این گفتوگو نداده است و اگر آنچه خانم امینزاده میگوید، صحت داشته باشد، همکاران رسانهای را به صداقت و دقت در انجام وظایف خطیر رسانهای توصیه میکنیم.

از خانم امینزاده، گفتوگویی در روزنامه دولت در تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۱ به چاپ رسیده است که ظاهراً نوع انتخاب تیتر مغایر با اعتقادات و اظهارات وی بوده و منجر به واکنش وی شده و از اینکه خبرنگار مربوطه، اظهاراتی متفاوت برای محل چاپ مطلب داشته، شاکی است.