بازپخش «پایتخت» و «پس از باران» براساس میزان بازدید روزانه تلوبیون از سریال‌های جدید صدا و سیما بیشتر است.

درحال حاضر ســه ســریال « ایل‌دا »،«بوم و بانو»و «نجلا»، برای اولین بار از شبکه های یک، دو و سه روی آنتن رفته اند و شبکه پنج هم در باکس مخصوص پخش سریال های شبانه اش، بازپخش فصل سوم سریال «عملیات۱۲۵» را پخش میکند. مسئله قابل توجه اینجاست که میــزان بازدید روزانه هیچکدام از این سریال ها در تلویزیون اینترنتی تلوبیون، به صد هزار نفر هم نرسیده است.

آمار ناامیدکننده بازدید بوم و بانو

درباره سریال « بوم و بانو » برخلاف انتظار، میزان بازدیدها به شــدت پایین بــوده. از این جهت برخلاف انتظار اســت چون «بوم و بانو»داستانی عاشــقانه دارد و به نظر می رسد ویژگی های یک ســریال ســرگرم کننده و جذاب را داشته باشــد، اما گویا مخاطبان علاقه چندانی به دنبال کردن آن نشان نداده اند. این سریال در قسمت اول در سایت تلویبیون،27 هزار بازدیدکننده داشــته، در قســمت دوم به 18هزار بازدید رسیده و این میزان بازدید تا قسمت نهم تقریبا حفظ شده است. در قسمت یازدهم با جهشی ناگهانی به 71هزار بازدیدکننده رسیده، اما مجددا کاهش پیــدا کرده و بعد از گذشت از 30هزار بازدید در قســمت پانزدهم از قسمت بیســت ویکم به بعد ریزش مخاطب داشته است. قسمت بیست ویکم، 11 هزار بازدیدکننده داشــته و این تعداد در قسمت بیست وچهارم به هشــت هزار رسیده است. قسمت ســی ودوم، 9هزاربازدیدکننده داشــته و در قسمت های سی وچهارم و سی وششم، به هفت هزار بازدید رسیده است.

نجلا ناموفق درجلب مخاطب

تجربه ثابت کرده که ســریال های شبکه سه معمولا نسبت به سایر سریال های تلویزیونی، پرمخاطب ترند. اما درباره سریال « نجلا » که این روزها درحال پخش از این شــبکه است قضیه فرق میکند. در تلویزیون اینترنتی تلویبیون،«نجلا» در قســمت اول 81هزار بازدیدکننده داشته است. در قسمتهای سوم و چهارم تا حدودی میزان بازدیدهایش افت کرده و به 50هزار رسیده، اما مجددا در قسمت هشتم

افزایش پیدا کرده و تا 80هزار بازدید پیش رفته. از قسمت دهم به بعد، میــزان بازدیدها افت کــرده و از 53 هزار در قسمت دهم به 47 هزار در قسمت سیزدهم رسیده است.

پیشتازی پایتخت و پس از باران

در کنار سـریال هایی که برای اولین بــار در حال پخش از شبکه های یک، دو و سه هستند، شبکه آی فیلم هم چندروزی است بازپخش ســریال «پایتخت1 »را روی آنتن فرستاده است. جالب اســت بدانید میزان بازدید فصل اول پایتخت، حتی بعد از بارها بازپخش نســبت به سریال های جدید، قابل توجه بوده اســت. 44هزار نفر قســمت اول فصل یک پایتخت را در تلویزیون اینترنتی تلویبیون تماشــا کرده اند. این میزان در قسمت سوم و چهارم به حدود 30هزار رسیده، اما باز هم در مقایســه با سایر ســریال ها رقم قابل توجهی است. سریال « پس از باران » هم جزو سریال هایی بود که در زمان پخش با استقبال فراوانی همراه شد. شبکه آی فیلم درحال حاضر این ســریال را هم روی آنتن برده اســت. این سریال هم در قســمت اول 18هزار بازدیدکننده داشته و تا قسمت ششم به 14 تا 12هزار بازدیدکننده رسیده است. این سریال 20 ســال پیش به کارگردانی سعید سلطانی ساخته شــده بود و ملودرامی تاریخی به حســاب می آمد.