محسن برمهانی مدیر کل تامین و رسانه بین الملل در حکمی ابوذر خوش بیان را به سمت مدیر مانیتورینگ و راهبری محتوا این اداره کل منصوب کرد.

در حکم محسن برمهانی مدیرکل تامین و رسانه بین الملل معاونت سیما خطاب به ابوذر خوش بیان، بر رصد، بررسی، آرشیو و تحلیل رسانه های صوتی- تصویری بیگانه، آگاه سازی دست اندرکاران رسانه ملی از وضعیت، آرایش رسانه ای و عملیات رسانه های معاند؛ تولید آثار مستند و موشن گرافیک مبتنی بر رصدهای صورت گرفته های صورت گرفته و انعکاس آن در فضای مجازی؛ پشتیبانی فکری و ترسیم مسیر حرکت شبکه های تلویزیونی و مراکز تولیدی در حوزه بین الملل و پیشنهاد راهکارهای آشنایی مخاطب با وضعیت روز جامعه بین الملل و شناسایی به روز ترین و کار آمدترین فرم های تولید ات رسانه ای جهان و ارائه پیشنهادات برنامه سازی در زمینه تحولات شکل و روش های نوین تولید تاکید شده است.

همچنین مدیر کل تامین و رسانه بین الملل در پایان این حکم، از زحمات حامد معینی پناه که پیش از این، این مدیریت را  برعهده داشته، قدردانی کرده است.