به گزارش افکار نیوز،مژگان طریقی به مهر گفت: اگر درباره ماهیت موزه ها به درستی اطلاع رسانی و فرهنگسازی شود، مردم برای بازدید از موزه رغبت پیدا می کنند اما هنوز برخی تصور می کنند که به عنوان مثال می توانند در عکسخانه شهر، عکس یادگاری بگیرند!

مدیر عکسخانه شهر بیان کرد: چینش اشیای موزه ای قابل تغییر نیست و هر بازدید کننده ای که یک بار به موزه می آید نباید منتظر تغییر در موزه باشد چون ممکن است که اشیایی به اشیای دیگر موزه اضافه شده باشد اما تغییر دیگری وجود ندارد اما برخی تصور می کنند که یک بار بازدید از موزه کافی است درصورتی که تمام جذابیت موزه این است که قابلیت تغییر ندارد.

وی ادامه داد: زمانی که مردم از موزه ای مانند عکسخانه شهر بازدید می کنند از اینکه تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره آن نداشته اند و از وجود آن بی خبر بوده اند اظهار تاسف می کنند و از نبود تبلیغات برای معرفی و تشویق به دیدن موزه گله مندند.

طریقی بیان کرد: تعداد بازدیدکنندگان از موزه هایی مانند عکسخانه شهر به روزهای برگزاری نمایشگاهها و برنامه های جانبی آن بستگی دارد.