به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين محققان براي بررسي فيزيك ريختن مايعاتي مانند قهوه در هنگام راه رفتن به انجام آزمايشهايي پرداختند.

آنها به نظارت بر راه رفتن افراد در سرعت‌های مختلف در یک مسیر مستقیم پرداختند که در دست خود یک لیوان پر از قهوه داشته و به مسیر روبرو نگاه می‌کردند.

یک دوربین به ثبت حرکات داوطلبان و یک حسگر کوچک درون لیوان به ثبت سرریزهای سریع مایع می‌پرداخت.

این پژوهش که در مجله Physical Review E منتشر شده، نشان داد که در لیوان‌های متوسط، بسامد طبیعی قهوه با مسیر حرکت اندام فرد یکی بوده که باعثنوسان مایع می‌شود.

به گفته محققان، این سرریز شدن بیشتر در بین گامهای هفتم تا دهم فرد حامل اتفاق می‌افتد.

به گفته مهندسان مکانیک دانشگاه کالیفرنیا، فاصله بیشتر مایع از سر لیوان و سرعت حرکت آرامتر می‌تواند از این سرریز شدنها جلوگیری کند.

همچنين دقت به ليوان مايع به جاي زمين در زمان حمل به حمل آسانتر و موثرتر آن كمك خواهد كرد.