مرتضی شایسته دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه فوق العاده امروز گفت: در جلسه فوق العاده شورای صنفی نمایش (۱۸ اسفندماه) آیین نامه اکران ۱۴۰۰ مورد بررسی نهایی قرار گرفت و به امضا نمایند گان صنوف کارگردانان ، تهیه کنندگان و سینماداران در شورای صنفی رسید و به رئیس سازمان سینمایی ارائه شد.

وی درباره فیلم های اکران نوروزی توضیح داد: ۱۴ فیلم در گونه های مختلف تقاضای اکران داشتند که برخی از آنها مجوز نمایش از وزارت ارشاد دریافت نکردند.

وی تاکید کرد: یک هفته شورا به صاحبان آثار مهلت داد تا پروانه ها دریافت کنند و انشالله در جلسه آتی اسامی را اعلام خواهیم کرد.

وی در خاتمه گفت: هنوز درباره افزایش قیمت بلیت تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.