رامبد جوان با این سکانس به مسائل بی ربطی که او نسبت می دهند پاسخ داد.