هر ساله در آخرین شنبه ماه مارس ، میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین چراغ‌های منازل‌شان و همه وسایل الکترونیکی را خاموش می‌کنند تا به زمین دست دوستی بدهند؛ چراکه انسان‌ها تنها موجوداتی هستند که سرنوشت کره زمین را تحت تأثیر خود قرار داده اند. با این حرکت نمادین حتی برای چند دقیقه در طول سال، بشر می‌تواند به خود ثابت کند که با تمام قدرت و تسلطی که بر زمین دارد، همچنان مدیون منابع آن است.

این اقدام نمادین بهانه‌ای است برای جلب توجه مردم جهان به وضعیت محیط زیست، آموزش جوامع محلی، درختکاری و جلب توجه مقامات سیاسی به برنامه‌های این رویداد؛ برج آزادی به عنوان نماد ملی کشور در راستای حمایت از این چالش همه ساله خاموش می‌شود.

« ساعت زمین » ۱۴۰۰ در روز شنبه ۷ فررودین از ساعت ۲۰:۳۰ به مدت یک ساعت به وقت محلی در سراسر جهان برگزار شد.