منوچهر هادی  در پستش نوشت:

گوشگله پیدر

چلون چلونه❤️

هادی