علی ضیا با انتشار این عکس نوشت:

امسال سفر رفتید؟

کجا شیطونا؟

مگه قرار نبود سفر نرید؟

تعریف کنید ببینم

منم کاشانم شهرم

جاتون خالی

R0545214.png