مجید اخشابی با انتشار این عکس نوشت:

آزاده نامداری هم در کمال تاسف و ناباوری کوچید با بال‌های شکسته و قلبی دردمند از قضاوت‌ها و شیرین زبانی ها و مزه پرانی هایی که شوخی شوخی مسیر زندگی اش را تغییر دادند.

تسلیت به خانواده داغدارش و همه عزیزانی که از مرگش اندوهگین و متاثر شدندو صدالبته تمام کسانی که او را  از طرق مختلف آزردند...

او از دست رفت وقربانی شد ...

لیکن پیشنهادبدی نخواهد بود اگر برای همیشه نام و سرنوشت ذبح شده اش را نمادی از قضاوت و هجمه ناروای افکارعمومی بدانیم که فارغ  از هر صحیح و غلطی با تاب و توان و تحمل آدمها درتضاد است .

یقین دارم اکنون که او در میان ما نیست در آرامش بیشتری بسر می برد خصوصا اگر امیدداشته باشد هموطنانش از این ببعد ماقبل هر دهان باز کردن، نوشتن و اظهارنظری دست کم درخصوص  ارتباط ، کفایتِ اطلاعات  و نهایتا نتایج وآثار سو حاصله به اندازه چند ثانیه تامل وتفکر خواهند داشت.

یادش گرامی،روحشش شاد و غرق غفران الهی

آزاده نامداری