مجید مظفری با انتشار این عکس نوشت:

یکی از تفریحات لذتبخش من..

مجید مظفری