فریدون جیرانی با انتشار این عکس نوشت: همراه با رفیق ۵۰ ساله بیژن امکانیان

T0837714.png