سپیده خداوردی این عکس ها را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است و در توضیح آن ها نوشت:

سیب شود رویتان

سبز شود جانتان

سیر شود کامتان

از کرم کردگار، سکه شود کارتان

غم بشود سنجدی، رخت ببندد یواش

پر ز حلاوت شود، چون سمنو زندگی

غرق سعادت شود، شیوه این بندگی

سیزدهتون به در باد

سپیده خداوردی

سپیده خداوردی

سپیده خداوردی