به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در آخرین نشست خود بررسی مجدد صلاحیت خانه سینما را در دستور کار قرار داد و در نهایت، پس از بررسی همه جانبه فعالیت و ملاحظه کلیه اسناد و مدارک ، این تشکل را فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانست.

بنابراین گزارش جلسه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی با توجه به دادنامه شعبه اول دیوان عدالت اداری که صلاحیت رسیدگی به وضعیت تشکل موسوم به خانه سینما را منوط به بررسی و اعلام نظر قطعی این هیئت دانسته است، تشکیل شد.

اعضای هیئت باتوجه به تمامی مفاد دادنامه یادشده و با استناد به مواد ۱۵،۱۷ و ۲۰ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن‌های فرهنگی هنری و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۷/۶ / ۱۳۷۵، رای نهائی خود مبنی بر تعطیلی دائم خانه سینما را اعلام کردند.

در رای هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی آمده است: با توجه به اینکه موارد ذکر شده در بند «ب» این صورت ‌جلسه از مصادیق تخلف بوده و تشکل موسوم به خانه سینما هیچ اقدامی در جهت اخذ مجوز از این هیئت و یا حتی تطبیق وضع خود با مقررات و ضوابط مندرج در مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب‌فرهنگی‌(سال ۷۵) ننموده است لذا به استناد ماده ۱۵ ضوابط مذکور با تأکید مجدد بر رأی هیئت مورخ ۷/۱۰ / ۹۰ ضمن اعلام تعطیلی دائم، فعالیت تشکل موسوم به خانه‌سینما را فاقد هرگونه وجاهت قانونی می داند و در صورت ادامه هرگونه فعالیت غیرقانونی طبق ماده ۱۷ با تشکل یادشده رفتار خواهد نمود.

بر اساس بند(ب) صورتجلسه با عنوان بررسی وضعیت تشکل موسوم به خانه سینما، اعضای هیئت، بنا به دلایل زیر، ادامه فعالیت این تشکل را غیرقانونی اعلام کردند:۱ - ب: به استناد تبصره ماده ۱۰ و ماده ۲۲ مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه آن تشکل تاکنون به هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری برای بررسی و تصویب ارایه نشده است.۲ - ب: تغییرات پی‌درپی در اساسنامه ادعایی تشکل موسوم خانه سینما جهت تأیید به شورای فرهنگ عمومی منعکس نشده است. ضمن اینکه با تصویب مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال ۷۵ وظیفه بررسی وتصویب اساسنامه ها از شورای فرهنگ عمومی به این هیئت انتقال یافته است.۳ - ب: طبق بند ج ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ مصوبه جلسه ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی(سال ۶۷) صدور مجوز اینگونه مراکز به ترتیب از «وظایف هیئت نظارت وقت» و «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» بوده و معاون وقت امور سینمایی و سمعی و بصری فاقد تنقیذ حق وزیر بوده است و بنابراین نامه ارسالی آقای انوار به اداره کل ثبت شرکت‌ها به استناد ماده ۱۵ مصوبه جلسه ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منزله صدور مجوز تأسیس خانه سینما نیست. ضمن اینکه اساسنامه ارسالی به اداره کل ثبت شرکت‌ها مورد تأیید شورای فرهنگ عمومی نیز نمی‌باشد.۴ - ب: تشکل موسوم به خانه سینما هیچ‌گونه اقدامی در جهت تطبیق وضع خود با ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۲۰ مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی(سال ۱۳۷۵) نکرده است و حتی مدارک لازم به همراه اساسنامه جدید طبق ضوابط و شرایط مندرج در ماده ۶ این مصوبه را جهت تأیید و صدور مجوز جدید به هیئت تسلیم ننموده است.۵ - ب: در آخرین اساسنامه آن تشکل تغییرات قابل توجهی اعمال شده است ازجمله:۱-۵ – ب: شرط اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از شروط عضویت در هیئت‌مدیره حذف شده است.۲-۵ – ب: تبصره ناظر مالی که مقرر می‌دارد: کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد تعهدآور برای خانه سینما می‌بایست به امضای ناظر مالی خانه سینما هم برسد، حذف شده است.