به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، این تصاویر از نقشهای زیبای موجهای هوایی که از انتهای هواپیما ایجاد می شود ممکن است نگران کننده باشد، به ویژه اینکه این نقشها به رنگ قرمز در آسمان مشخص شوند.

اما در حقیقت این تصاویر نشان دهنده مسیرهای بخار آب به طور دورانی است که به واسطه هوای سردی که از بالها بیرون می آیند، ایجاد شده است.

درحالیکه تعداد هواپیماها در آسمان افزایش می یابد، این مسیرهای بخاری به یک منظره عادی تبدیل می شوند، اما توجه به تصاویر باورنکردنی از رد بخار آب در هوا خالی از لطف نیست.

درحالی که ناسا تأثیر جریان گردابی در پس هواپیماها را اندازه می گیرد دود رنگی به این نقشها افزوده شده استسرعت صوت؛ این جلوه زمانی ایجاد می شود که یک هواپیما حائل صوتی را می شکند و یک انفجار صوتی ایجاد می کند که به سرعت هوای پشت هواپیما را منقبض می کنددرحالی که هواپیماها از میان ابرها عبور می کنند فشار هوا ابر را می شکتند، همان طور که این بوئینگ ۷۶۷ بر فراز فرودگاه گاتویک حرکت می کند

فضاهای فشار پایین اطراف لبه بال، گردابها یا لوله های هوای درجریان ایجاد می کنند که ردهایی در پس بالهای هواپیما به جا می گذارند.

فشار پایین این فضاها به معنای آن است که با منقبض شدن هوای سرد مسیرهای دیدنی از آب یا حتی یخ در پشت هواپیما باقی می گذارد.


تلاطم ایجاد شده توسط گردابها به این معنا است که پروازهای هواپیمای بعدی مختل شده است، به همین دلیل هواپیماها نمی توانند در مجاورت یکدیگر فرود بیایند.

هواپیمایی که حائل صوتی را می شکند تأثیر میعانی اطراف هواپیما ایجاد می کند که به واسطه فضای فشار پایین است که به سرعت در پشت هواپیما شکل می گیرد.بخارهای ابری گرد اطراف مسیر گردابی که توسط هواپیما به جای گذاشته شده است