به گزارش افکار نیوز،حميدرضا پگاه درباره اهميت حضور ستارههاي سينما در فروش يك فيلم به سوره سينما گفت: سينما براي ايجاد كشش و جذابيت همواره به ستاره و ستارهسازي احتياج داشته است. مردم و مخاطبان هستند كه ستاره سينما را انتخاب ميكنند و اين قضيه ارتباط زيادي به بازار عرضه و تقاضاي سينما دارد، ستاره شدن هيچ فرمول و قاعده خاصي ندارد، جوايز بازيگري، تبليغات و... تأثيري در ستاره شدن يك بازيگر ندارند و اين مخاطبان هستند كه تشخيص ميدهند و انتخاب ميكنند، ستاره كسي است كه مردم به خاطر او به سينما بروند.وی افزود: یک فیلم به دلیل موفقیت در بخش‌های مختلف، پرفروش می‌شود. البته استثناهایی وجود دارد که به واسطه ترفندهای مختلف تبلیغاتی به فروش قابل توجه می‌رسند.بازیگر فیلم سینمایی «شبانه روز» ادامه داد: شرایط و روند تولیدات سینمایی در ستاره سازی تأثیر دارد، به صورتی که وقتی بیشتر تولیدات سالیانه آثار کمدی باشد، مخاطب ناگزیر به سمت کمدی سوق پیدا می‌کند و بازیگر کمدی ستاره آن دوره می شود و این شرایط متغیر است. اما فیلم‌های عامه پسند که به زندگی مردم نزدیک‌ترند اغلب برای بازیگر شهرت و محبوبیت بیشتری می‌آورند.بازیگر فیلم سینمایی «برخورد خیلی نزدیک» افزود: یک بازیگر در حدی می‌تواند در محبوبیت و شهرت خود دخیل باشد که از بین پیشنهادها گزینش درستی انجام دهد، اما عوامل زیاد دیگری مؤثرند که از عهده بازیگر خارج است. پس پیشنهادها با توجه به تعدادشان دست بازیگر را باز می‌گذارند اما در نهایت بازیگر انتخاب شونده است و روند زندگی هنری او طی همین انتخاب‌ها مشخص می‌شود.حمیدرضا پگاه گفت: مجموعه ای از شرایط اعم از نحوه انتخاب، آثار تولیدی، کیفیت اجرای بازیگر، شرایط کلی سینما، شرایط اجتماعی و… در محبوبیت و شهرت یک بازیگر تأثیرگذارند، در این بین تقدیر و قسمت هم اثر دارد که وقتی مخاطبان یک بازیگر را به عنوان ستاره انتخاب می‌کنند و به خاطرش به سینما می‌روند بی‌شک وقتی در آن اثر تنها تکیه بر ستاره شود و فیلم به لحاظ محتوایی و ساختاری کیفیت قابل قبول نداشته باشد، آن ستاره نمی‌تواند تضمینی برای فروش باشد.