آرام جعفری؛ بازیگر نقش سوگلی در مجموعه قهوه تلخ، طی گفتگویی با فرهنگخانه، اخباری را که پیرامون قطع همکاری او با این مجموعه در برخی سایت های خبری منتشر شده بود، تکذیب کرد.
وی گفت: داستان اصلی، خط مشخصی داشت و خط داستانی این کاراکتر فعلا تمام شده است. مگر اینکه قرار باشد سوگلی با داستان جدیدتری وارد قصه شود. کاراکتر سوگلی از داستان حذف نشده و تا قسمت سی ام در کار حضور خواهد داشت.»