سيد محمد حسيني در گفتوگو با ايسنا، افزود: قهوه تلخ مورد خاصي بود كه به هر دليل در تلويزيون ارائه نشد. اما پس از بررسيها، اين گونه جمعبندي شد كه اين سريال قابل استفاده است و ميتواند در شبكه خانگي ارائه شود.

وی ادامه داد: در مجموع هم مشخص شد کار خوبی انجام شده است که تعداد زیادی از هنرمندان و بازیگران در آن نقش داشته‌اند.

وزير ارشاد و فرهنگ اسلامي دربارهي ضوابط حاكم بر سريالهاي توليد شده در شبكه نمايش خانگي، گفت: همان طور كه فيلمهاي سينمايي كه اكران ميشوند مجوز لازم را دارند و روي آنها نظارت ميشود، فيلمها و سريالهاي شبكه خانگي هم به همين صورت ساز و كار خاص خود را دارا هستند؛ اما شايد نسبت به فيلمهايي كه در سينما اكران ميشود، ضوابط راحتتري دارد.