او در این عکس که سال ۱۹۷۲ گرفته شده خود را به شکل شخصیت ولگرد مجموعه فیلمهای چاپلین گریم کرده است.