افکار

خرمشهر، شهر خون آزاد شد. سرانجام پس از دفاعی مخلصانه و مقاومتی جانانه خرمشهر از چنگال نیروهای بعثی آزاد شد.

خرمشهر ، شهر خون آزاد شد. سرانجام پس از دفاعی مخلصانه و مقاومتی جانانه خرمشهر از چنگال نیروهای بعثی آزاد شد.

 

کد خبر: 1177351