بازسازی چهره ملکه‌های هخامنشی با کمک هوش مصنوعی!

این تصاویر مسلما از دقت بالایی برخوردار نیستند، اما کمی از حس و حال تاریخ را به ما منتقل می‌کنند.

فعالیت اقتصادی زنان هخامنشی

برویم به سراغ فصل پنجم کتاب «زنان در ایران باستان» که به فعالیت اقتصادی زنان در عصر هخامنشیان می‌پردازد.

بازسازی چهره ملکه‌های هخامنشی با کمک هوش مصنوعی!

بروسیوس در این فصل از کتابش فعالیت اقتصادی سه گروه از زنان ایرانی آن دوران را بررسی کرده است:

زنان سلطنتی، زنان وابسته به دربار، زنان طبقات عادی جامعه.

بازسازی چهره ملکه‌های هخامنشی با کمک هوش مصنوعی!

منظور او از زنان وابسته به دربار، زنانی است که جزو خاندان سلطنتی نبودند، ولی از نفوذ یا حمایت سیاسی برخوردار بودند.

او می‌نویسد که زنان سلطنتی در دوران هخامنشی، دارای املاک وسیع و ثروت هنگفتی بودند.

بسیاری از این املاک، زمین‌های کشاورزی بودند که گاه مستقیما از سوی خود این زنان و گاه به دست پیشکاران آن‌ها اداره می‌شدند.

بازسازی چهره ملکه‌های هخامنشی با کمک هوش مصنوعی!

منبع اصلی بروسیوس دربارۀ نقش زنان در اقتصاد دوران هخامنشی، آثاری است که در پرسپولیس و بابل به دست آمده.

با این حال اکثر این آثار متعلق به دوران داریوش اول (داریوش بزرگ) هستند.

یعنی نقصان اطلاعات آشکاری در این زمینه وجود دارد، اما همین اطلاعات قابل توجه به دست آمده. از دوران پادشاهی داریوش نیز دلالت دارند بر سطح تمدنی پیشرفتۀ جامعۀ ایران در عصر هخامنشیان.

بازسازی چهره ملکه‌های هخامنشی با کمک هوش مصنوعی!

بروسیوس به این نکتۀ مهم اشاره می‌کند که برخی از مورخان یونانی، نظیر پلوتارک و گزنفون. به جای پرداختن به منبع ثروت زنان سلطنتی هخامنشی و نحوۀ استفاده از این ثروت در اقتصاد ایران، نگاهی منفی به ثروت‌اندوزی این زنان داشته‌اند.

دولت‌شهرهای کوچک و پراکندۀ یونانی، در قیاس با امپراتوری هخامنشیان، طبیعتا دولت‌های ثروتمندی نبودند.

بازسازی چهره ملکه‌های هخامنشی با کمک هوش مصنوعی!

رتق و فتق امور یک امپراتوری بزرگ بدون ثروت‌اندوزی ممکن نیست، اما نکتۀ مهم‌تر این است که ثروت‌اندوزی زنان هخامنشی. در راستای افزایش خیر عمومی در ایران آن دوران بوده است و مثلا با ثروت‌اندوزی زنان ناصرالدین‌شاه تفاوت داشته.

توضیحاتی که بروسیوس در ادامه دربارۀ کارآفرینی زنان ثروتمند عصر هخامنشی ارائه می‌کند، شگفت‌انگیز است.