به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، در تصويري كه توسط ماهواره Aqua ناسا تهيه شده است، خطوط درخشان و رنگارنگ پديده نوري رنگين كمان glory ديده مي شود.

در این پدیده طیف نوسانی رنگ شامل آبی تا سبز، قرمز تا بنفش و سیاه تا آبی تکرار می شوند.

پدیده glory‌ را می توان بر روی زمین با چشم غیر مسلح از فراز کوه یا بر روی ابرها از داخل هواپیما به شکل حلقه های دایره ای رنگی مشاهده کرد، اما در تصویر ماهواره ای ناسا این پدیده بصورت خطوط مستقیم رنگی در پس زمینه توده ابرهای استراتوکومولوس دیده می شود.

این پدیده از لحاظ ظاهری شبیه رنگین کمان است، اما نحوه پراکنده شدن نور برای ایجاد glory با رنگین کمان متفاوت است: رنگین کمان در حال انعکاس و انکسار(refraction) شکل می گیرد، درحالیکه پدیده نوری رنگین کمان مانند در حال پراش(diffractin) ایجاد می شود.

پدیده glory‌ اغلب در اطراف یک نقطه درست در مقابل خورشید ایجاد می شود.