به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، اين درباز كن كه توسط شركت انگليسي Urban Gifts طراحي شده با باتري كار كرده و مجهز به يك شمارنده ديجيتالي در قسمت دسته است و تعداد بطريهاي بازشده را به طور دقيق محاسبه ميكند. اين شمارنده به يك صفحهنمايش LED در قسمت دسته متصل است.

سيستم جديد ۱۲.۷ سانتيمتري كه بهاي آن ۴.۹۵ پوند اعلام شده، ميتواند به هنگام صبح رياستارت شود.