آیا با غسل شب قدر می توان نماز خواند؟

گاهی افراد به غسل‌ مستحبی مانند غسل صبح جمعه با شب قدر اهتمام دارند؛ اما پس از آن، می توان نماز را به جای آورد؟ در واقع، غسل مستحبی را می توان جایگزین وضو دانست؟ این پرسشی است که مراجع عظام، نگاهی متفاوت بدان دارند.

پاسخ مراجع عظام تقلید به این سوال، چنین است:

حضرات آیات عظام امام خمینى، بهجت (ره)، خامنه ‌اى و صافى گلپایگانی (مدظلهم العالی):

کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، ولى با غسل هاى دیگر (چه واجب یا مستحب) نمى‌ شود، نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (ره):

کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل هاى واجبِ دیگر غیر از غسل استحاضه متوسطه، نیز مى‌ تواند بدون وضو نماز بخواند؛ اگرچه بهتر است وضو هم بگیرد.

حضرات آیات عظام خویی (ره)، سیستانى، نورى همدانی و وحید خراسانی (مدظلهم العالی):

کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل هاى دیگرِ واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسل هاى مستحب، نیز مى‌تواند بدون وضو نماز بخواند؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

با هر غسلى مى ‌توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحب، ولى احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.