عیادت وزیر فرهنگ از «رضا رویگری»

محمدمهدی اسماعیلی در این عیادت که سه شنبه شب ۱۸ اردیبهشت ماه انجام شد، با حضور در منزل این بازیگر پیشکسوت، جویای وضعیت او شد.

محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق هنر، وزیر فرهنگ را در این بازدید همراهی کردند.

عیادت وزیر فرهنگ از «رضا رویگری»