کنایه المیرا شریفی‌مقدم به نمایشگاه تهران

المیرا شریفی‌مقدم ، مجری صداوسیما در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافت و با انتشار یک عکس به نحوه برگزاری این نمایشگاه کنایه انداخت.

المیرا شریفی‌مقدم با انتشار عکسی از نمایشگاه تهران به نحوه برگزاری نمایشگاه و هدررفت کاغذ کنایه انداخت و نوشت: اوج سلیقه در نمایشگاه کتاب! کاغذ و لنت!

کنایه المیرا شریفی‌مقدم به نمایشگاه تهران