حکم مداحی کردن بانوان / پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای

 پرسشی در این باره از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، مرجع تقلید شیعیان مطرح شده است که پاسخ شرعی ایشان به شرح ذیل است:

حکم مداحی کردن بانوان / پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای