به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، محققان با استفاده از تلسكوپ VLT در رصدخانه جنوبي اروپا در شيلي، ستارگان عظيم O-type را مورد بررسي قرار داده اند. اين ستارگان بسيار داغ و بي نهايت درخشان هستند و دماي سطح آنها بيش از ۳۰ هزار درجه سانتيگراد گزارش شده است؛ جرم اين ستارگان ۱۵ برابر خورشيد است و تا يك ميليون برابر نيز درخشان تر از خورشيد باشند.محققان در این مطالعه نور ساطع شده از ۶۱ ستاره O - type را در شش خوشه ستاره ای متفاوت در فاصله شش هزار سال نوری مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.نتایج بررسی ها نشان می دهد، بیش از ۷۰ درصد از این ستاره های عظیم تشکیل دهنده سیستم های دوتایی هستند که در آن دو ستاره در مدار یکدیگر قرار می گیرند.ستارگان پر جرم O - type نقش کلیدی در تکامل کهکشان ها ایفا می کنند، اما می توانند رفتار خشن و افراطی در همنوع خواری از خود بروز دهند که با بلعیدن گازهای ستاره همسایه و تبدیل شدن به یک ستاره خون آشام غول پیکر همراه است.«سلما دمینک» از محققان موسسه علوم تلسکوپ فضایی در بالتیمور تأکید می کند: یافتن این تعداد ستاره عظیم و پر جرم برای محققان بسیار جالب توجه بود، اما بیش از همه رابطه خشونت بار دو ستاره کنار هم و تبدیل شدن به یکی از آنها به ستاره خون آشام باعثحیرت محققان شد.«دمنیک» می افزاید: اگر ۷۰ درصد از ستارگان پر جرم رفتاری مشابه داشته باشند، باید شیوه بررسی این ستارگان بطور کامل تغییر پیدا کند.این ستارگان پر جرم با انفجارهای شدید مانند فروپاشی هسته ابرنواخترها یا انفجارهای اشعه گاما به زندگی خود پایان می دهند.نتایج این یافته جدید در مجله Science‌ منتشر شده است.