خودروی برقی تا شونده هیریکیو Hirikio دارای طراحی و ایده منحصر به فرد و جالبی است که توجه همه را به خود جلب می کند. چرا که به غیر از دوستدار محیط زیست بودن، جای بسیار کمی هم برای پارک کردن نیاز دارد چون می تواند تا شود.

کد خبر: 132823