به رهبری ز دل و جان سلام می‌گوییم
برای دلبر والا مقام می‌گوییم

چه رهبری که شکوهش به کوه می‌ماند
برای مردم عالم سرود می‌خواند

سرود فتح و صبوری، سرود بیداری
سرود عشق، سرود به حق وفاداری

چه یادگار عزیزی که مانده از خورشید
چنان امام به کل جهانیان تابید

اگر چه فتنه دلش را شکست اما باز
نشد دهان عزیزش به لعن او دمساز

خجل نگشت از او فتنه‌گر بیانیه داد
منافقانه بپا کرد فتنه‌گر بیداد

نشد خجل ز نُه دی، ز خطبه‌ی آقا
و حمله کرد به سینه‌زن و امام و خدا

چه نخبه‌ها که فریب منافقان خوردند
و زنده‌زنده کنار مخالفان مُردند

زدند سوت و کف و حمله‌ور به دین گشتند
برای حمله به اسلام در کمین گشتند

پی مقام و ریاست دهان‌دریده شدند
شبیه مار به هر لانه‌ای خزیده شدند

از آن طرف دل دشمن ز مکر انیها شاد
که حیله کرد به رستم دسیسه‌های شغاد

شغاد گونه به رستم که حمله‌ور گشتند
برای جان و دل عاشقان شر گشتند

چرا به دامن بیگانه حرف دین زده‌اید؟
و دین پاک خدا را در آن زمین زده‌اید؟

چرا ز فلسفه‌ی اعتدال بیزارید؟
چرا به فکر و به اندیشه سخت بیمارید؟

چگونه شد که فراری شدید آن ور آب
چطور شد که اسیر آمدید در گرداب؟

چقدر فاصله دارید با خود دیروز
چگونه شد که ندارید با خود دیروز؟

به جنگ با خود دیروزتان چرا رفتید؟
چرا ز دامن ملت به ناکجا رفتید؟