به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، گرم کردن حافظه‌های فلش تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد موجب می شود که آنها مانند ابتدای خود به خوبی قابل استفاده باشند.

امروزه حافظه‌های فلش به طور گسترده برای جابجاکردن اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند، اما نکته مهم آن است که بعد از ۱۰ هزار بار نگارش و مشاهده اطلاعات بر روی این حافظه ها کارآیی آنها به شدت کاهش می یابد.

اما گرما دادن این حافظه ها باعثمی شود که آنها برای ۱۰۰ میلیون بار نگارش اطلاعات مجدداً قابل استفاده باشند.

محققان از قبل می دانستند که گرما دادن حافظه های فلش قدیمی راه حل خوبی احیای آنهاست، اما برای این کار تنها می شد آنها را تا حداکثر ۲۵۰ درجه سانتیگراد گرما داد، چون در غیر این صورت تراشه های آنها نابود می شد.

حال محققان شرکت Macronix با طراحی مجدد تراشه های به کار گرفته شده برای این حافظه ها کاری کرده اند که گرما دادن شدیدتر آنها تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد هم ممکن باشد. البته در جریان این کار تنها بخش های کوچکی از حافظه فلاش برای مدت کوتاهی در چند کمتر از یک ثانیه گرما داده می شوند.