به گزاشر افکارنیوز به نقل از فارس، دادگاه قاهره ۷ عامل تولید فیلم موهن به پیامبر اکرم(ص) را به اعدام محکوم کرد

دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «سیف النصر سلیمان» پس از رسیدگی به پرونده متهمان تولید فیلم موهن به پیامبر اکرم(ص) و کسب موافقت مفتی مصر، کشیش «تری جونز» را به ۵ سال حبس و ۷ قبطی مقیم آمریکا را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.

دادگاه قاهره پیش از این پروندههای موریس صادق جرجس عبد الشهید وکیل و موسس انجمن ملی قبطی، مرقص عزیز خلیل مجری برنامه های دینی، فکرى عبد المسیح زقلمة معروف به "عصمت زقلمة" پزشک ، نبیل أدیب بسادة موسى هماهنگ کننده رسانهای انجمن ملی آمریکا، الیا باسیلى معروف به "نقولا باسیلى نقولا" دارنده لیسانس ادبیات دانشگاه قاهره، ناهد محمود متولى معروف به "فیبى عبد المسیح بولیس صلیب" پزشک مقیم سیدنی و نادر فرید فوزى نقولا دارنده لیسانس بازرگانی و تری جونز کشیش آمریکایی را به مفتی مصر ارجاع داده بود.