افکار

- هیدروژن به عنوان یک منبع سوخت برای محیط زیست بسیار امیدوار کننده است و هزینه بسیار زیادی لازم است تا سوخت ها از آب تهیه شوند.

انسان ها با بهره گیری از مدل های اولیه کامپیوترها و کامپیوترهای مصنوعی قادر به ساختن آهن و قطعات اکلترونی بسیاری شدند.

دانشمندان برای ساخت اولین کامپیوترها از مولکول های آب شبیه سازی کردند و در قطعات کامپیوتر از آن استفاده کردند.

پیش بینی می شود، دانشمندان با مطالعه روی مولکول های آب بتوانند جدیدترین و به روزترین کامپیوترها بدون نیاز به شارژ و باتری را بسازند و علمی نوین در صنعت کامپیوتر و قطعات الکترونیکی راه اندازی کنند.