به گزارشافکارنیوز، ایشان بعد از لحظۀ تحویل سال هم، مقیّد بودند که اوّلین چیزی که میل می‌کنند، تربت امام حسین‌علیه‌السلام باشد.
یعنی حضرت استاد در دو روز از سال، مقیّد بودند که اوّلین چیزی که میخورند، تربت امام حسینعلیهالسلام باشد؛ یکی عید فطر بود که در ابتدای روز با تربت، افطار میکردند، و یکی هم نوروز که بعد از تحویل سال، کمی از آن را میل میکردند.