به گزارش برنا، مسعود کیمیایی روز گذشته به دلیل ناراحتی قلبی در بخش قلب بیمارستان دی بسترس شد.

پرستار این بیمارستان درباره وضعیت جسمانی کیمیایی گفت:حال کیمیایی نسبت به روز گذشته بهتر است و معالجات وی ادامه دارد.