در اطلاعیه مرکز تخصصی مهدویت آمده است: مدتی است که برخی اظهار نظرها و عرضه سیدیهایی پیرامون تحقق برخی علایم و تطبیق بعضی از نشانههای ظهور با برخی از شخصیتها، فضای کشور را فراگرفته و موجب التهاب و تشویش افکار عمومی شده است، نمونه جدید تطبیقسازی که به صورت گسترده نیز در کشور پخش شده فیلم مستند "ظهور بسیار نزدیک است" میباشد.

به‌ گزارش مهر، در ادامه اطلاعیه آمده است: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با توجه به وظیفه‌ای که در عرصه تحقیق و تبلیغ مهدویت دارد، به کارشناسی در این زمینه پرداخت و تعدادی از محققین این مرکز به بررسی آن پرداختند با تحقیق کاملی که در این زمینه شد، روشن شد این فیلم و مشابه آن بر اساس روایت ضعیف و مردود تهیه شده است و از کتبی استفاده شده که اعتبار لازم را ندارند و در موارد متعدد نیز مطالب بدون سند و مدرک مطرح شده است، علاوه بر این که تطبیق علائم با برخی افراد به علت محدودیت علم و امکان خطا و اشتباه در شناخت مصادیق نه تنها کار ناپسند و مردودی است، بلکه پیامدهای خطرناکی همچون ایجاد شک و تردید در اصل مهدویت را در مخاطبین به دنبال خواهد داشت.

در پایان اطلاعیه امده است: لذا این‌گونه فیلم‌های مستند و فعالیت‌هایی مانند آن، از نظر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم مردود بوده و مطالب آن اعتبار ندارد.

برای توضیح بیشتر در این زمینه به سایت مرکز تخصصی مهدویت قم به نشانی www.mahdi۳۱۳.org مراجعه نمایید.