به گزارش افکارنیوز، محققان تعدادی از شرکت‌کنندگان این پژوهش را به پنج گروه تقسیم کرده و از آن‌ها خواستند تا ابتدا ۷۲ کلمه را حفظ کنند و سپس آن‌ها را به یاد بیاورند.

گروه اول مشت دست راست خود را پیش از حفظ و به یادآوری کلمات برای حدود ۹۰ ثانیه فشار دادند. گروهی دیگر نیز دست چپ خود را به همین ترتیب یعنی قبل از به خاطر سپردن و یادآوردن لغات فشار دادند.

دو گروه دیگر نیز یکی از دست‌های خود را پیش از حفظ کلمات و دست دیگری را قبل از به یادآوری آن‌ها فشار دادند. گروه کنترل شده نیز هیچ یک از دست‌های خود را در این آزمایش نفشردند.

براساس یافته‌های به دست آمده گروهی که پیش از حفظ کلمات، مشت دست راست و قبلا از به یادآوری آنان نیز دست چپ خود را فشار داده بودند در مقایسه با سایر گروه‌ها نتایج بهتری از خود نشان دادند.

" راثپروپر " سرپرست این پژوهش در این رابطه می‌گوید: " این یافته‌ها نشان می‌دهد که انجام بعضی حرکات ساده به‌طور موقت باعثتغییر و فعال کردن عملکردهای مغز شده و می‌تواند باعثبهبود حافظه شود. تلاش‌های آتی ما، درک تاثیر فشار دستان بر سایر قدرت‌های شناختی مانند توانایی‌های کلامی خواهد بود. "

این پژوهش در مجله معتبر علمی "PLOS ONE" منتشر شده است.