به گزارش افکارنیوز،علي مهرامي - مسؤول روابط عمومي گروه واژهگزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي - در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به آخرين واژههاي تصويبشده در اين گروه، آنها را به اين شرح عنوان كرد: فراكسيون: جناح؛ پايلوت؛ آزمونه (اسم)، آزمونهيي (صفت)، پاورپوينت: پردهنگار، كمپين: پويش، كاداستر (در ادارهي ثبت استفاده دارد): حدنگار، هندزفري: دستآزاد، باريكاد: راهبند، مديتيشن: مراقبه، تريلوژي: سهگانه، تناژ (در كشتي): ظرفيت، سوييت: سراچه، بي. آر. تي سامانه / مسير / اتوبوس تندرو، سيستم (در نجوم): منظومه، (در زيستشناسي): دستگاه، (در علوم سياسي و تربيتي): نظام، (در مهندسي و غيره): سامانه؛ سيستماتيك: سامانمند.

از ديگرهاي واژههاي مورد اشارهي او نيز اين عنوانها هستند: سمپتوم: علامت؛ كنترل: واپايش و واپاييدن؛ كنترلر: واپايشگر؛ سمپل و اشانتيون: نمونه؛ آيكون: نقشك؛ تئوري: نظريه؛ تئوريك: نظري؛ تئوريسين: نظريهپرداز؛ آبستراكسيون: نصابشكني، بلندر: مخلوطكن؛ باوت تريپ: آبگشت؛ مانتين گايد: كوهيار؛ گونهاي از سمعك: شنيدافزار.