واحد مرکزی خبر: پخش برنامه های این شبکه تلویزیونی به شکل دیجیتالی است که در سه بخش هشت ساعته در شبانه روز طراحی شده است.

با تولیدات اختصاصی این شبکه و دیگر شبکه های صدا و سیما جهشی بزرگ در تولید برنامه های مستند کشور ایجاد می شود.

ارتقای کمی و کیفی تولیدات مستند، افزایش آگاهی و روحیه امید در جامعه و ترویج موضوعات دینی و اخلاقی از اهداف ایجاد این شبکه است.

فعالیت آزمایشی این شبکه در ۱۴ مهر ۸۸ با پخش پنج ساعت برنامه در شبانه روز آغاز شد و پس از دو ماه ، میزان پخش آن به ۱۸ ساعت افزایش یافت و نیمه شعبان امسال ۲۴ ساعته شد.