به گزارش ايسنا، اين كارگردان سينماي ايران كه به دليل عارضهي قلبي در بيمارستان جم بستري شده بود، در پي بهبود نسبي حال عمومياش، ظهر روز گذشته (شنبه، ۲۸ اسفندماه) از بيمارستان مرخص شد.

كيميايي دوران نقاهتش را در خانهي خواهرش ميگذراند.