روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش داد: ديوار شيشهاي به تهيهکنندگي سيد محسن جاهد و کارگرداني شاهين باباپور (ژانر اجتماعي) و آهوي پيشوني سفيد به تهيهکنندگي سيد جواد هاشمي (اول) و کارگرداني سيد مسعود اطيابي (ژانر كودك) عناوين پروژههايي است که از اين شورا پروانه ساخت دريافت کرده است.

به گزارش ایسنا،اين گزارش ميافزايد: شوراي صدور پروانه نمايش براي فيلمهاي جرم به کارگرداني و تهيه کنندگي مسعود كيميايي و مرگ سپيد به کارگرداني و تهيه کنندگي مرتضي آتش زمزم پروانه نمايش صادر کرده است.