به گزارش افکارنیوز، دانشمندان اظهار داشتند که ترکیبات شیمیایی سوخت نسبتا ساده است چرا که سوخت موتورهای بنزینی عمدتا از هیدروکربونها با عاملهای ترکیبی و افزودنی ساخته می شود.

نگرانیهای درحال افزایش نسبت به محیط زیست و سوخت فسیلی محدود موجب شده که دانشمندان و محققان در سراسر دنیا تمرکز خود را معطوف به نیاز به ساخت سوختهای زیستی ثابت پذیر کنند تا این سوختهای زیستی از منابع ثبات پذیر مختلف تأمین شود.

اگرچه دانشمندان با موفقیت سوخت دیزلی را با استفاده از روشهای میکروبی تولید کرده اند، اما تاکنون در تولید بنزین به موفقیت چندانی دست نیافته بودند، از سوی دیگر این نوع سوخت برای مدلهای مختلفی از وسائل نقلیه مورد نیاز است.

این تیم از محققان از دائه جون کره جنوبی مشکل تولید بنزین را حل کرده و موفق به تولید بنزین از باکتری ایی کولی یا اشریشیا کولای(E. coli، Escherichia coli) شدند. آنها با استفاده از مهندسی متابولیک مشتقهای اسیدهای چربی ساختند که بیوسنتز الکانها را تسهیل می کرد و صرفا با افزودن چند آنزیم اضافی بنزین بدست آوردند.

این کشف می تواند منجر به تولید روغن پخت و پز با باکتری ایی کولی و یا حتی استفاده از آن در قابل آرایش صورت میسر شود.

اگرچه این تکنیک هنوز در دوران طفولیت خود به سر می برد و در مقیاس بسیار کوچک اجرایی شده است. اما بهبود عملکرد، تولید و غلظت روزی آن را به یک ماده زیست پذیر و انعطاف پذیر تبدیل می کند.

اشریشيا نوعی باسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است که بطور شایع در روده جانوران خون گرم وجود دارد. بیشتر اشکال اشریشیا کلی، بیآزار هستند اما برخی از سروتیپهای آن موجب مسمویت غذایی و اسهال میشوند. این اشکال بی آزار بخشی از فلور عادی روده هستند. آنها در تولید ویتامین K۲ نقش دارند و از استقرار باکتریهای بیماریزا در روده جلوگیری می کنند. این باکتری، ۰.۱ درصد فلور روده را به خود اختصاص داده است. این باکتری از طریق مسیر مدفوعی یا دهانی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود.