به گزارش افکارنیوز، شناسایی بمب در حال حاضر با کمک سگ، زنبور عسل، دستگاه های پرتو ایکس و دیگر ابزارها انجا می شود.

داگلاس آدامز مجری این طرح در زمان عرضه شیوه خود در نشست انجمن سیستم های دینامیک و کنترل مهندسی مکانیک گفت: در روش های موجود باید کاربر به فرد یا شیئی مظنون بسیار نزدیک شود.

وی افزود: اما ایده پروژه ما، ساخت سیستمی بود که بتوان از فاصله دور و با حفظ ایمنی، بمب را شناسایی کرد.

بر اساس این گزارش، سیستم ارائه شده وی از پرتو صوتی و تجهیزاتی موسوم به نوسان نگار لیزی استفاده می کند. در این سامانه از پرتو صوتی برای وسایل بالقوه انفجاری و از نوسان نگار برای اندازه گیری حرکت دستگاه به منظور تشخیص آنچه که درون آن است استفاده می شود.

ادامز اظهار داشت: ما از نوسان نگاری لیرزی که برای بازرسی غیر مخرب مواد و ساختارها ابداع شده است استفاده می کنیم که به خوبی امتحان خود را پس داده است.

وی با استفاده از این شیوه، تفاوت بین یک محفظه خالی، یک محفظه پر شده با آب و محفظه دارای مواد سفالی را از دور نشان داد.